Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

SUSUNAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA MASA KHIDMAT 2022-2027

KH Miftahul Akhyar
MANGENJANG.COM, Jakarta - Berikut adalah Susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masa Khidmat 2022-2027.

Sebelumnya telah dilaksanakan Muktamar NU di Lampung pada tanggal 22-24 Desember 2021.

MUSTASYAR

 1. KH. A. Mustofa Bisri
 2. Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin
 3. KH. Nurul Huda Djazuli
 4. KH. Anwar Manshur
 5. KH. Dimyati Rois
 6. Habib Luthfi Bin Yahya
 7. TGH. LM. Turmudzi Badaruddin
 8. Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA
 9. Nyai Hj. Nafisah Sahal Mahfudz
 10. Nyai Hj. Shinta Nuriyah A. Wahid
 11. Nyai Hj. Machfudhoh Aly Ubaid
 12. KH. Taufiqurrahman Subkhi
 13. KH. Fuad Nurhasan
 14. KH. Muhtadi Dimyathi
 15. KH. Ulin Nuha Arwani
 16. Habib Zein bin Umar bin Smith
 17. KH. Muhammad Romli
 18. AGH. Dr. Baharuddin HS, MA
 19. KH. Jirjis Ali Maksum
 20. KH. Bunyamin Muhammad
 21. Syaikh H. Hasanoel Basri HG
 22. KH. As’ad Said Ali
 23. Prof. Dr. KH. Machasin, MA
 24. Prof. Dr. KH. Artani Hasbi
 25. AGH. Habib Abdurrahim Assegaf
 26. KH. Muhammad Nuh Ad-Dawami
 27. KH. Abdullah Ubab Maimoen
 28. KH. Zakky Mubarak
 29. KH. Muhammad Syakrim
 30. KH. Husein Muhammad
 31. KH. Mustafa Bakri Nasution
 32. KH. Abdul Kadir Makarim
 33. Dr. Muhammad A.S. Hikam, MA, APU
 34. Drs. KH. Ahmad Chozin Chumaidi
 35. KH. Muhammad Hatim Salman, Lc
 36. H. Herman Deru, SH, MM

SYURIYAH

Rais Aam : KH. Miftachul Akhyar

 • Wakil Rais Aam : KH. Anwar Iskandar
 • Wakil Rais Aam : KH. Afifuddin Muhajir
 1. Rais : KH. Muhammad Mushtofa Aqiel Siroj
 2. Rais : KH. Abun Bunyamin Ruhiyat
 3. Rais : KH. Ali Akbar Marbun
 4. Rais : Prof. Dr. KH. Zainal Abidin
 5. Rais : KH. Idris Hamid
 6. Rais : KH. Adib Rofiuddin Izza
 7. Rais : KH. Abdullah Kafabihi Mahrus
 8. Rais : KH. Ubaidillah Faqih
 9. Rais : KH. Masdar Farid Mas’udi
 10. Rais : KH. Aniq Muhammadun
 11. Rais : KH. Azizi Hasbullah
 12. Rais : Prof. Dr. Ir. KH. Mohammad Nuh, DEA
 13. Rais : KH. Mudatsir Badruddin
 14. Rais : KH. Ahmad Sadid Jauhari
 15. Rais : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
 16. Rais : KH. A. Mu’adz Thohir
 17. Rais : Dr. KH. Abdul Ghafur Maimoen, MA
 18. Rais : KH. Bahauddin Nursalim
 19. Rais : KH. Subhan Makmun
 20. Rais : KH. Hambali Ilyas
 21. Rais : KH. Imam Buchori Cholil
 22. Rais : Prof. Dr. KH. Abd. A’la Basyir
 23. Rais : KH. Muhammad Cholil Nafis, Lc, MA, Ph.D
 24. Rais : KH. Ahmad Haris Shodaqoh
 25. Rais : KH. Moch. Chozien Adenan
 26. Rais : KH. Abdul Wahid Zamas
 27. Rais : KH. Abdul Wahab Abdul Gafur, Lc

Katib Aam : KH. Akhmad Sa’id Asrori

 1. Katib : KH. Nurul Yaqin Ishaq
 2. Katib : Dr. KH. M. Afifudin Dimyathi, Lc, MA
 3. Katib : KH. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si
 4. Katib : Dr. KH. Hilmy Muhammad, MA
 5. Katib : KH. Abu Yazid Al-Busthami
 6. Katib : KH. Faiz Syukron Makmun, Lc, MA
 7. Katib : KH. Athoillah Sholahuddin Anwar
 8. Katib : KH. Abdul Latif Malik
 9. Katib : Dr. KH. Abdul Moqsith Ghazali, MA
 10. Katib : KH. Reza Ahmad Zahid
 11. Katib : Habib Luthfi bin Ahmad Al-Attas
 12. Katib : Dr. KH. Abdul Ghofar Rozin
 13. Katib : KH. Hasan Nuri Hidayatulloh
 14. Katib : Dr. KH. Nur Taufik Sanusi, MA
 15. Katib : KH. M. Syarbani Haira
 16. Katib : KH. Aunullah A’la Habib, Lc
 17. Katib : KH. Ahmad Muzani Al-Fadani
 18. Katib : KH. Sarmidi Husna
 19. Katib : H. Ikhsan Abdullah, SH, MH
 20. Katib : KH. Muhyidin Thohir, M.Pd.I
 21. Katib : KH. Ahmad Tajul Mafakhir
 22. Katib : Dr. HM. Asrorun Ni’am Sholeh, MA

A’WAN

 1. Habib Syech bin Abdul Qadir Assegaf
 2. Habib Ahmad Edrus Al Habsyi
 3. Dr. KH. Zaidi Abdad
 4. Dr. H. Endin AJ Soefihara, MMA
 5. Dr. H. Imam Anshori Saleh, SH, MA
 6. Hj. Nafisah Ali Maksum
 7. Hj. Badriyah Fayumi
 8. Hj. Ida Fatimah Zainal
 9. Hj. Dr. Faizah Ali Sibromalisi
 10. Prof. Dr. Muhammad Nasir
 11. Dr. H. Mochsen Alydrus
 12. KH. Masyhuri Malik
 13. KH. Mahfud Asirun
 14. KH. Yazid Romli, Lc, MA
 15. KH. Ahmad Ma’shum Abror, M.Pd.I
 16. Dr. Dany Amrul Ichdan, SE, M.Sc
 17. Dr. H. Juri Ardiantoro, M.Si
 18. Ir. H. Irsan Noor
 19. KH. Taj Yasin Maimun
 20. H. Ahmad Sudrajat, Lc. MA
 21. KHR. Chaidar Muhaimin
 22. KH. Najib Hasan
 23. Dr. Ali Masykur Musa, M.Si, M.Hum
 24. Dr. H. Anis Naki
 25. Dr. H. Agus Rofiudin
 26. KH. Matin Syarqowi
 27. H. Hamid Usman, SE
 28. KH. Muhammad Fadlan Asyari
 29. Prof. Dr. Asasri Warni
 30. Dr. H. Muhajirin Yanis Masryah Amva
 31. H. Misbahul Ulum, SE
 32. Prof. Dr. Ali Nurdin
 33. Dr. Rahmat Hidayat
 34. Dr. Chaider S. Banualim, MA
 35. KH. Abdul Muhaimin
 36. H. Zainal Abidin Amir, MA

TANFIDZIYAH

Ketua Umum : KH. Yahya Cholil Staquf

 • Wakil Ketua Umum : KH. Zulfa Mustofa
 • Wakil Ketua Umum : KH. Sayyid Muhammad Hilal Al Aidid
 • Wakil Ketua Umum : Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag
 • Wakil Ketua Umum : H. Nusron Wahid, SS, SE, MSE

 1. Ketua : Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M.Ag
 2. Ketua : KH. Hasib Wahab Chasbullah
 3. Ketua : Ny. Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, MA
 4. Ketua : H. Amin Said Husni, MA
 5. Ketua : H. Aizuddin Abdurrahman, SH
 6. Ketua : KH. Abdul Hakim Mahfudz
 7. Ketua : H. Umarsyah, S.IP
 8. Ketua : H. Ishfah Abidal Aziz, SHI, MH
 9. Ketua : Dr. H. Miftah Faqih
 10. Ketua : Ny. H. Alissa Qotrunnada Wahid, S.Psi
 11. Ketua : Drs. H. Amiruddin Nahrawi, M.Pd.I
 12. Ketua : Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd
 13. Ketua : H. Sarbin Sehe, S.Ag, M.Pd.l.
 14. Ketua : Prof. Dr. H. Agus Zainal Arifin
 15. Ketua : Drs. H. Abdullah Latopada, MA
 16. Ketua : Dr. KH. Ahmad Fahrurrozi
 17. Ketua : Drs. H. Muhammad Tambrin M.M.Pd
 18. Ketua : Mohamad Syafi Alielha
 19. Ketua : H. Arif Rahmansyah Marbun, SE, MM
 20. Ketua : Padang Wicaksono, SE, M.Sc, Ph.D
 21. Ketua : Ir. Fahrizal Yusuf Affandi, M.Sc, Ph.D
 22. Ketua : H. Nasyirul Falah Amru, SE, MAP
 23. Ketua : H. Choirul Sholeh Rasyid, SE
 24. Ketua : Dr. H. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si
 25. Ketua : H. Mohammad Jusuf Hamka
 26. Ketua : Dr. H. Eman Suryaman, SE, MM
 27. Ketua : H. Robikin Emhas

Sekretaris Jenderal : Drs. H. Saifullah Yusuf

 1. Wakil Sekretaris Jenderal : KH. Maksum Faqih
 2. Wakil Sekretaris Jenderal : Sidrotun Naim, M.PA., M.Sc., Ph.D
 3. Wakil Sekretaris Jenderal : H. S. Suleman Tanjung, M.Pd
 4. Wakil Sekretaris Jenderal : Dr. H. Muhammad Aqil Irham, M.Si
 5. Wakil Sekretaris Jenderal : Drs. H. Imron Rosyadi Hamid, SE, M.Si
 6. Wakil Sekretaris Jenderal : Faisal Saimima, SE
 7. Wakil Sekretaris Jenderal : Mas’ud Saleh, SS
 8. Wakil Sekretaris Jenderal : Ai Rahmayanti, S.Sos, M.Ag
 9. Wakil Sekretaris Jenderal : H.M. Silahuddin, MH
 10. Wakil Sekretaris Jenderal : H. Rahmat Hidayat Pulungan, M.Si
 11. Wakil Sekretaris Jenderal : Habib Abdul Qodir Bin Aqil, SH, MA
 12. Wakil Sekretaris Jenderal : Dr. Muhammad Najib Azca
 13. Wakil Sekretaris Jenderal : H. Syarif Munawi, SE, MM
 14. Wakil Sekretaris Jenderal : Isfandiari Mahbub Djunaidi
 15. Wakil Sekretaris Jenderal : H. Taufiq Madjid, S.Sos, M.Si
 16. Wakil Sekretaris Jenderal : Dr. H. Muhammad Faesal, MH, M.Pd
 17. Wakil Sekretaris Jenderal : H. Andi Sahibuddin, M.Pd
 18. Wakil Sekretaris Jenderal : Drs. Lukman Khakim, M.Si
 19. Wakil Sekretaris Jenderal : H. Nur Hidayat, MA
 20. Wakil Sekretaris Jenderal : H. Lukman Umafagur, S.Hut, M.Si

Bendahara Umum : H. Mardani H. Maming

 1. Bendahara : H. Dipo Nusantara Pua Upa, SH, MH, M.Kn
 2. Bendahara : H. Sumantri Suwarno, SE
 3. Bendahara : H. Gudfan Arif
 4. Bendahara : Nuruzzaman, S.Ag, M.Si
 5. Bendahara : Hidayat Firmansyah
 6. Bendahara : H. Fahmy Akbar Idries, SE, MM
 7. Bendahara : H. Ahmad Nadzir
 8. Bendahara : H. Burhanudin Mochsen
 9. Bendahara : H. Ashari Tambunan
 10. Bendahara : Dr. Faisal Ali Hasyim, SE, M.Si, CA, CSEP
 11. Bendahara : H. Aswandi Rahman
 12. Bendahara : H. Fesal Musaad, S.Pd, M.Pd