Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

Pengurus PBNU 2015-2020

MUSTASYAR

1). K.H. Maemun Zubair
2). Dr. K.H. Ahmad Mustofa Bisri
3). K.H. Nawawi Abdul Jalil
4). K.H. Abdul Muchit Muzadi
5). Prof. Dr. K.H. M. Tholhah Hasan
6). K.H. Dimyati Rois
7). K.H. Makhtum Hannan
8). K.H. Muhtadi Dimyathi
9). AGH Sanusi Baco
10). TGH Turmudzi Badruddin (NTB)
11). K.H. Zaenuddin Djazuli
12). K.H. Abdurrahman Musthafa (NTT)
13). K.H. M. Anwar Manshur 
14). K.H. Habib Luthfi bin Yahya
15). K.H. Sya’roni Ahmadi
16). K.H. Ahmad Syatibi
17). K.H. Syukri Unus
18). Dr. H. M. Jusuf Kalla
19). Prof. Dr. Chotibul Umam
20). Prof. Dr. Tengku H. Muslim Ibrahim
21). K.H. Hasbullah Badawi
22). K.H. Hasyim Wahid
23). K.H. Thohir Syarqawi Pinrang
24). K.H. Hamdan Kholid
25). K.H. Saifuddin Amsir
26). K.H. Zubair Muntashor
27). K.H. Ahmad Basyir
28). K.H. Ahmad Shodiq
29). K.H. Mahfud Ridwan
30). Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, MA
31). Prof. Dr. H. Machasin, MA
32). K.H. Adib Rofiuddin Izza
33). Habib Zein bin Smith
34). Dr. Ir. H. Awang Faroeq Ishaq

PENGURUS HARIAN SYURIYAH

Rais Aam  : 
Dr. K.H. Ma’ruf Amin

Wakil Rais Aam : 
K.H. Miftahul Akhyar

Rais 1: K.H. Mas Subadar
Rais 2: K.H. Nurul Huda Djazuli
Rais 3: K.H. Masdar Farid Mas’udi, M.A.
Rais 4: K.H. Ahmad Ishomuddin, M.Ag.
Rais 5: K.H. AR Ibnu Ubaidillah Syatori
Rais 6: K.H. Dimyati Romli
Rais 7: K.H. Abdullah Kafabihi Mahrus
Rais 8: K.H. Khalilurrahman
Rais 9: K.H. Syarifudin Abdul Ghani
Rais 10: K.H. Ali Akbar Marbun
Rais 11: K.H. Subhan Makmun
Rais 12: K.H. M. Mustofa Aqil Siroj
Rais 13: K.H. Cholil As’ad Samsul Arifin
Rais 14: K.H. Idris Hamid
Rais 15: K.H. Akhmad Said Asrori
Rais 16: K.H. Abdul Hakim
Rais 17: Dr. K.H. Zakki Mubarok
Rais 18: Prof. Dr. Maskuri Abdillah
Rais 19: K.H. Najib Abdul Qadir

Katib Aam : K.H. Yahya Cholil Staquf 

Katib 1: K.H. Mujib Qulyubi
Katib 2: Drs. K.H. Shalahuddin al-Ayyubi, M.Si 
Katib 3: Dr. K.H. Abdul Ghafur Maemun
Katib 4: K.H. Zulfa Mustahafa
Katib 5: Dr. H. Asrorun Niam Shaleh
Katib 6: K.H. Acep Adang Ruchiyat
Katib 7: K.H. Lukman Hakim Haris
Katib 8: K.H. Taufiqurrahman Yasin
Katib 9: K.H. Abdussalam Shohib
Katib 10: K.H. Zamzami Amin
Katib 11: Dr. H. Sa’dullah Affandy

A’WAN

1). K.H. Abun Bunyamin Ruchiat
2). Drs. K.H. Cholid Mawardi
3). K.H. TK Bagindo M Letter
4). Prof. Dr. H. M. Ridlwan Lubis 
5). K.H. Mukhtar Royani
6). K.H. Abdullah Syarwani, S.H.
7). K.H. Eep Nuruddin, M.Pdi.
8). Drs. K.H. Nuruddin Abdurrahman, S.H.
9). K.H. Ulinnuha Arwani
10). K.H. Abdul Aziz Khayr Afandi
11). H. Fauzi Nur
12). Dr. K.H. Hilmi Muhammadiyah, M.Si
13). K.H. Maulana Kamal Yusuf
14). K.H. Ahmad Bagja
15). KH. Muadz Thohir
16). K.H. Maimun Ali 
17). H. Imam Mudzakir
18). H. Ahmad Ridlwan
19). Drs. H. Taher Hasan
20). Dra. Hj. Sinta Nuriyah, M.Hum
21). Dra. Hj. Mahfudhoh Ali Ubaid
22). Ny. Hj. Nafisah Sahal Mahfudh
23). Prof. Dr. Hj. Chuzaimah T. Yanggo
24). Dr. Hj. Faizah Ali Sibromalisi, M.A.
25). Prof. Dr. Hj. Ibtisyaroh, S.H., M.M.
26). Dr. Hj. Sri Mulyati

PENGURUS HARIAN TANFIDZIYAH

Ketua Umum :
Prof. Dr. K.H. Said Aqil Siroj, M.A.

Wakil Ketua Umum :
Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si.

Ketua :

1). Drs. H. Saifullah Yusuf
2). Dr. H. Marsudi Syuhud
3). Prof. Dr. M. Nuh, DEA
4). Prof. Dr. Ir. Mochammad Maksum Machfoedz, M.Sc.
5). Drs. K.H. Abbas Muin, Lc
6). Drs. H. M. Imam Aziz
7). Drs. H. Farid Wajdi, M.Pd
8). Dr. H. Muh. Salim Al-Jufri, M.Sos.IK.
9). H. Hasib Wahab
10). Dr. H. Hanief Saha Ghafur
11). K.H. Abdul Manan Ghani
12). K.H. Aizzuddin Abdurrahman, S.H.
13). H. Nusron Wahid, S.E., M.SE
14). Dr. H. Eman Suryaman
15). Robikin Emhas, SH, M.H
16). Ir. H. M. Iqbal Sullam
17). H. M. Sulton Fatoni, M.Si.

Sekretaris Jenderal  :
Dr (HC). Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini

Wakil Sekretaris Jenderal :

1). H. Andi Najmi Fuaidi
2). dr. H. Syahrizal Syarif, MPH., Ph.D
3). Drs. H. Masduki Baidlowi
4). Drs. H. Abdul Mun’im DZ
5). Ishfah Abidal Aziz, SHI
6). H. Imam Pituduh, SH., MH.
7). Ir. Suwadi D. Pranoto
8). H. Ulil A. Hadrawi, M.Hum
9). H. Muhammad Said Aqil
10). Sultonul Huda, M.Si.
11). Dr. Aqil Irham
12). Heri Haryanto

Bendahara Umum :
Dr.–Ing H. Bina Suhendra

Bendahara

1). H. Abidin
2). H. Bayu Priawan Joko Sutono, S.E., M.BM
3). H. Raja Sapta Ervian, SH., M.Hum. 
4). H. Nurhin
5). H. Hafidz Taftazani
6). Umarsyah HS
7). N.M. Dipo Nusantara Pua Upa

Sumber: nu.or.id